Foto: Sidsel Tønnessen<br/>SælørFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Eiekanalen HidraFoto: Bente Berg<br/>LomsesandenFoto: Eivind Hellerslien<br/>TorsøyeneFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: LoshavnFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Foto: Tore K Haus<br/>HavikaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Eivind Hellerslien<br/>Sutenøy Foto: Tore K Haus<br/>Havika Foto: Camilla Bruli Nygaard<br/>Sted: KirkehavnFoto: Eivind Hellerslien<br/>FedaelvaFoto: Eivind Hellerslien<br/>KjøpsøyFoto: Eivind Hellerslien<br/>Sted: Tangen i KvinesdalFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Kirkehavn HidraFoto: Tor K Haus<br/>Sted: LomsesandenFoto: Lisa velund<br/>Sted: FlekkefjordFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: RosfjordenFoto: Hilde Synnes Drønen<br/>Sted: BøensbakkenFoto: Tore K Haus<br/>Foto: Tore K Haus<br/>Sted: Katland FyrFoto: Tore K Haus<br/>Sted: ListaFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Foto: Tore K HausFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Sted: EpledalFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Tore K Haus<br/>Farsund Havn<br/>Foto: Rolf Dypvik<br/>Lindesnes fyrFoto: Sidsel Tønnessen<br/>Lindesnes fyrFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>GrønnesFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Li  HidrasundFoto: Berit Hessel<br/>Hellerisninger PenneFoto: Tore K Haus<br/>Farsund HavnFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>HidrasundFoto: Alf Sverre Torgersen<br/>Sted: Gården  LiFoto: Lisa Velund<br/>Gjettegryter<br/>Foto: Sidsel Tønnessen<br/>Lyngdal HavnFoto: Rolf Dypvik<br/>

Søk

Atferdsregler


Atferdsregler for skjærgårdsparkområder og andre friluftslivsområder for allmennheten som staten og kommunen eier eller har råderett over på kysten av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Fastsatt av Miljøverndepartementet 19. mai 1995 i medhold av §15 annet ledd i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 (Friluftsloven).

Departementet ser det som ønskelig at kommunene på denne kyststrekningen vedtar regler etter friluftsloven §15, første ledd, for friluftslivsområder som kommunene eier eller har råderett over, og særlig hvis det er gitt statlig tilskudd til sikring og tilrettelegging. En oppnår da i hovedsak like regler for alle områder av om lag samme brukskarakter for friluftsliv i skjærgården, og dermed en enkel og oversiktlig situasjon for publikum og med hensyn på veiledning og oppsyn.

1. Formål
Atferdsregler skal bedre grunnlaget for en god forvaltning av friluftslivsområdene, og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Det tas sikte på å forebygge mot skader på naturen og ulemper for brukerne, opprettholde ro og orden og fremme gode sanitære forhold slik at aller føler seg velkomne i områdene.

2. Virkeområde og ikrafttredelse
Atferdsreglene regulerer ferdselen på skjærgårdsparkområder og andre friluftslivsområder i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder der dette er fastsatt og kunngjort ved bestemmelse av Fylkesmannen.

3. Atferd generelt
Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke medfører ulemper for andre og skader på områdets natur. Det skal vises spesielt hensyn i områder der plante- og dyrelivet er sårbart for tråkk, slitasje og forstyrrelser. Områdene skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik som man selv - og andre - ønsker å finne dem. Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk. Regler og bruksordninger for det enkelte område skal følges i samsvar med informasjonsskilt og det stedlige oppsyns nærmere veiledning. Enhver plikter å følge oppsynets anvisninger.

4. Flerbrukshensyn
I områder som etter avtale også benyttes for landbruk og yrkesfiske, må alle vise hensyn overfor dette, f. eks. husdyr på beite, drift av dyrket mark, redskap i sjøen m.v.

5. Avfall og søppel
Avfall og søppel skal legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en forsvarlig måte. Utslipp fra og tømming av båttoalett er forbudt.
287

6. Bruk av åpen ild 1)
Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg.
1) I eller i nærheten av skog er bruk av åpen ild forbudt i tiden 15.4. - 15.9., jf. midl. forskrift om brannvern m.v. av 15.12.1987.

7. Bruk og fortøyning av båt og annen farkost
Båt, seilbrett eller annen farkost må ikke anvendes slik at det kan hindre bruk av anlagt badeplass, eller hindre ferdsel i sund og viker. På vei til og fra land skal det vises særlig hensyn til de som bader eller fisker. Ingen må ta seg fast fortøyningsplass ved utsetting av moringer med bøyer, eller på annen måte. Ved bruk av ilandstignings-brygger/anlegg skal det fortøyes slik at flest mulig får plass.

8. Telting og overnatting
Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.

9. Båndtvang og tilsyn med hund
Hund må følges forsvarlig og skal føres i bånd 1. april - 9. september og når det er husdyr på beite. Dressert hund kan gå løs i tjenesteforhold eller ved jaktutøvelse.

10. Fiske, jakt og fangst
Under fritidsfiske skal det tas hensyn til de som bader. Under jakt må det vises spesielt hensyn til andre som oppholder seg i området.

11. Bær, sopp, blomster m.v.
Bær, sopp, urter og blomster av art som ikke er fredet kan plukkes til personlig bruk i forbindelse med friluftsliv. Det er ikke tillatt å gjøre skade på trær og vegetasjon.

12. Motorisert ferdsel på land
Bruk av motorisert kjøretøy er kun tillatt på anviste steder som atkomstveg og parkeringsplasser.

13. Særskilte atferdsregler
Fylkesmannen fastsetter særskilte avvikende atferdsregler for ett eller flere enkeltområder, eller deler av områder, så langt det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppnå formålet med friluftslivsområdet.

14. Dispensasjon
288
Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra atferdsreglene.

15. Overtredelse
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse atferdsregler kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39.


Fiskereglene for 2011 er klare
http://www.dirnat.no/content/500041770/Fiskereglene-for-2011-er-klare


Fiskeregler i Vest-Agder

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=2728629


Fisker du med garn i sjøen? Husk å senke garnet tre meter ned
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=159&amid=3496199


Ferdselsforbud i og ved sjøfuglreservatene i Vest-Agder
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=159&amid=3506787


Tittel:Filnavn:Størrelse:Dato:
Atferdsregler.pdfAtferdsregler.pdf930b08/04/2011

Utskriftsversjon
Naturværnforvalter

Skjærgårdstjenesten Lister

Mer informasjon
www.fylkesmannen.no

Generell ikon BeskrivelseEksisterende
Planlagt
Benk
benk1.png benk2.png
Brygge brygge1.png brygge2.png
Bolt bolt1.png bolt2.png

Se flere ikon beskrivelser

facebook_logo.jpg twitter-logo.jpg

2011 © Skjærgårdsparken Lister - Alle Rettigheter Reservert. - post@sorlandskysten.no - Brogaten 7, 4450 Farsund